Manažér nákupu, skladu a expedície

+ 400 € mesačná variabilná zložka + 6 000 € ročná variabilná zložka

Hľadáme kandidáta/ku, ktorý/á má skúsenosť s riadením nákupu vo výrobnej spoločnosti.

Náplň práce:

 • Konsolidácia operatívnej činnosti oddelení nákupu a skladov
 • Neustále zefektívňovanie procesov oddelení nákupu a skladov
 • Vybudovanie nákupného oddelenia s vedením zamestnancov nákupu na vyjednávanie nákupných cien a riadenie dodávateľov
 • Spolupodieľanie sa na implementácii nového ERP systému za tieto oddelenia
 • Definovanie a implementácia stratégie nákupu, dodávok a distribúcie materiálu, tovaru, surovín a strojov v súlade so stratégiou organizácie a s ohľadom na požiadavky ostatných útvarov a finančný rozpočet
 • Koordinácia procesov spracovávania objednávok, ich zadávania do systému a spolupráce pri tvorbe plánu výroby
 • Sledovanie vývojových trendov, koordinácia procesov monitorovania a analyzovania trhu a dodacích podmienok k zaisteniu okamžitej alebo budúcej dostupnosti materiálu
 • Stanovanie výberových konaní na dodávateľov, koordinácia procesu hodnotenia a výberu dodávateľov nákupu a operatívny management dodávateľov vzhľadom k daným parametrom a ekonomickej výhodnosti dodávok
 • Koordinácia procesu unifikácie, typizácia a paletizácie v skladovom hospodárstve
 • Riadenie a koordinácia nákupu optimálneho množstva zásob pre spoločnosť • komunikácia a jednanie s dodávateľmi.
 • Analyzovanie spotreby materiálu, kvality materiálu, cenových ponúk a skladových zásob
 • Zabezpečenie súladu fyzického a účtovného stavu zásob
 • Navrhovanie a realizácia riešení na znižovanie nákladov
 • Sledovanie úrovne kvality dodávateľov
 • Vytváranie, aktualizácia a sledovanie dodávateľských zmlúv, nákupných objednávok a plánov dodávok
 • Sledovanie a analyzovanie nákupných nákladov a ich vývoj
 • Kontrolovanie dodržiavania bezpečnostných, protipožiarnych predpisov
 • Vykonávanie riadnej, priebežnej a mimoriadnej inventarizácie
 • Vedenie obchodných rokovaní s potencionálnymi dodávateľmi, vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok
 • Analýza dodávateľského trhu a s tým spojený výber nových dodávateľov a komunikácia s nimi
 • Posúdenie a hodnotenie efektívnosti hospodárenia a výkonnosti zvereného úseku, nastavenia kontrolných mechanizmov
 • Tvorba príslušnej dokumentácie (smernice, dokumenty) v rámci riadenia nákupných, logistických a distribučných procesov • Spolupráca s výrobou, plánovačom výroby a ďalšími oddeleniami spoločnosti
 • Zostavenie a správa rozpočtu nákupu a skladov • Vedenie, motivácia, hodnotenie a kontrola výkonu podriadených pracovníkov rámci zvereného oddelenia

Požadujeme:

 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • prax na podobnej pozícii
 • riadenie centrálneho nákupu, monitoring skladových zásob a ich porovnávanie s plánom organizácie a s požiadavkami zákazníka, vrátanie riadenia logistických a distribučných procesov
 • spracovanie plánov k zaistenia bezproblémového chodu logistiky a stanovení politiky nákupu v organizácii
 • používanie technik a postupov obchodného vyjednávania v rámci nákupu materiálu
 • prejednávanie podmienok obchodných zmlúv s obchodnými partnermi vrátane uzatvárania týchto zmlúv
 • organizovanie výberových konaní a posudzovania ponúk jednotlivých dodávateľov
 • komunikácia s dodávateľmi materiálov a reprezentácia firmy v oblasti nákupu na tuzemskom a zahraničnom trhu
 • analyzovanie a monitoring trhu a dodacích podmienok pro zaistenie okamžitej alebo budúcej dostupnosti materiálu v rámci riadenia logistického a dodávateľského oddelenia organizácie

Ponúkame:

 • pružný pracovný čas
 • motivačné odmeňovanie na základe výsledkov
 • príspevok do DDS

Prečo pracovať v Europersonal-e?

 • Pracovná zmluva
 • Bezplatná právna poradňa
 • Bezúročné mikro-pôžičky
 • Zabezpečené stravovanie na pracovisku alebo dostávate stravný lístok
 • Sociálny program - lístky do kina, divadla, športoviská a rôzne súťaže a motivačné programy pre zamestnancov
 • Teambuildingové aktivity pre zamestnancov
 • Pomoc pri riešení exekúcií
 • Možnosť čerpanie záloh
 • Celodenná starostlivosť koordinátorom
 • Zabezpečené ubytovanie a doprava do práce

Zaujala vás tato ponuka?  Katarína
  Handžáková