Technicko-investičný riaditeľ do výrobnej spoločnosti na východe Slovenska

Od 3000 EUR/mesiac výška mzdy závisí od skúseností kandidáta

Náplň práce:

Rozhoduje:
– v súlade so svojou záväzne stanovenou právomocou s prihliadnutím k právnym a vnútropodnikovým normám o cieľoch, politike a úlohách rozvoja, inovácií a inv. výstavbe
– samostatne o všetkých záležitostiach týkajúcich sa pôsobnosti úseku
– o rozdeľovaní odmien na úseku
Schvaľuje:
– všetky dokumenty zásadného významu vypracované podriadenými útvarmi
– zmeny a odchýlky od projektov v priebehu investičnej činnosti
– plány činnosti podriadených oddelení
– plány činnosti špeciálnych tímov a TER
– plán hospodárenia úseku
– spolupráca v oblasti chemickej časti, drevárskej časti, energetiky, ŽP s inými organizáciami
– tuzemské služobné cesty pracovníkov úseku
Stanovuje:
– určovanie a vymedzovanie úloh v rámci svojho úseku
– spôsob, podmienky a termíny zadaných úloh
– adaptačné programy nových pracovníkov úseku
Riadi:
– rozvojovú činnosť v chemickej časti, drevárskej časti, energetike, investíciách a ŽP
– vypracovanie a trvalú aktualizáciu plánu investičnej výstavby a plánu nákupu investičných zariadení (HIM)
– proces inv. výstavby v rámci SSBH
– inventarizáciu zverených hospodárskych prostriedkov
– OBP, PO a CO
Zriaďuje: Odborné tímy pre riešenie naliehavých úloh spoločnosti v chemickej časti drevárskej časti, energetike a ŽP
Organizuje:
– riadenie realizácie stavieb
– kolaudačné konanie stavieb, vrátane spracovania a prerokovania podkladov potrebných pre kolaud. konanie vrámci investičného úseku
Navrhuje:
– limity nákladov úseku
– zmluvné platy pracovníkov úseku
– mesačný plán tvorby a čerpania rezerv
– menovanie a odvolanie pracovníkov
– platy, triedy a odmeny za úsek
– počty a kvalifikačné zloženie pracovníkov úseku
– štatúty odborných komisií vrátane menovania členov
– vnútropodnikové normy v oblasti investícií
– organizačnú štruktúru úseku
– odpisy mánk, škôd a pohľadávok
– zahraničné služobné cesty
– pôvodné technické a technologické zmeny výroby a výrobkov v súlade s výsledkami vedy a techniky
– členov pracovných tímov pre riešenie technologických problémov
– rozpočet úseku
– opatrenia pri porušení pracovnej disciplíny
– ekologické programy
Doporučuje:
– štúdie, zámery, programy, projekty
Zabezpečuje:
– spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie v zmysle stanoviska
– spracovanie rozvojových plánov drevárskej časti
– vypracovanie návrhov rozvoja energetiky a spolupracuje pri návrhoch racionalizácie energetiky
– stanoviská a posudky k vyraďovaniu a likvidácii DHM
– sústreďuje Eko analýzy
– styk s orgánmi štátnej správy a samosprávy vo veciach majetku, ŽP, energetiky a investícií
– konečné stanoviská a posudky k nárokom fyzických a právnických osôb uplatňujúcich náhradu škody
– styk so zahraničnými partnermi
– zdroje pre realizáciu investícií, spracovanie dokumentácie, spolupráca s navrhovateľom pri zabezp. územného konania
– prerokovanie dokumentácie s orgánmi štátnej správy a vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
– spracovanie projektov stavieb, spoluprácu s navrhovateľom pri jeho spracovaní so súčasným prerokovaním
– výber dodávateľov, prípravu zmlúv s dodávateľmi
– výkon funkcie technického dozoru pri realizácii stavieb
– prepravu a colné vybavenie zahraničných dodávok strojov a zariadení
– preberanie, skladovanie a výdaj strojov a zariadení pre jednotlivé stavby
– prevedenie majetku získaného investičnou výstavbou do sústavy HIM
– dodávky investičných zariadení
– vedenie ekonomickej činnosti inv. výstavby
Spolupracuje:
– s technickými úsekmi v SSBH pri rozvojovej a koncepčnej činnosti
Kontroluje:
– realizáciu opatrení pre oblasť ŽP a energetiky uloženými príslušnými orgánmi
– plnenie úloh v súvislosti s plánom havarijných opatrení
– dodržiavanie predpisov a limitov určených štátnym orgánom
– vecnú správnosť a úplnosť dodávateľských faktúr, ich správu a likvidáciu
Archivuje:
– dokumentáciu stavieb v priebehu ich realizácie až po odovzdanie stavby do trvalého užívania a odovzdania tejto dokumentácie do archívu
Vyjadruje sa:
– k jednotlivým štúdiám, zámerom, projektom predkladaných do TER
– k návrhom opatrení uložených zo strany štátnych orgánov
– k mzdovému a pracovnému programu
Zodpovedá:
– za plnenie zadaných úloh a cieľov technického rozvoja v chem. časti, drevárskej časti, energetike, OŽP a inv. výstavbe
Skladuje:
– stroje a zariadenia pre jednotlivé stavby v procese ich realizácie


Požadujeme:

 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – technické zameranie
 • prax minimálne 5 roky na podobnej pozícii
 • znalosť obchodného práva
 • znalosť základných technických riešení a produktov
 • znalosť trhu
 • komunikatívnosť
 • schopnosť tímovej práce
 • vysoké pracovné nasadenie
 • flexibilita, kreativita, zodpovednosť
 • Anglický jazyk – C1
 • Microsoft Excel – veľmi pokročilý
 • PowerPoint – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Práca na internete – pokročilý

Ponúkame:

– Stabilná a perspektívna práca
– Možnosť osobného rozvoja a sebarealizácie
– Motivačné mzdové ohodnotenie
– Doplnkové dôchodkové sporenie
– Finančné odmeny pri významných životných a pracovných jubileách
– Služobný telefón
– Obedy 0,90 €
– Príspevok pri svadbe zamestnanca 500,- EUR
– Príspevok pri narodení dieťaťa zamestnancovi 500,- EUR

Prečo pracovať v Europersonal-e?

 • Pracovná zmluva
 • Bezplatná právna poradňa
 • Bezúročné mikro-pôžičky
 • Zabezpečené stravovanie na pracovisku alebo dostávate stravný lístok
 • Sociálny program - lístky do kina, divadla, športoviská a rôzne súťaže a motivačné programy pre zamestnancov
 • Teambuildingové aktivity pre zamestnancov
 • Pomoc pri riešení exekúcií
 • Možnosť čerpanie záloh
 • Celodenná starostlivosť koordinátorom
 • Zabezpečené uvytovanie a doprava do práce

Zaujala vás tato ponuka?


  Katarína
  Handžáková

  Späť hore